The Scandinavian Tire & Rim Organization

HA olier

UDSKIFTNING AF HA-OLIER I DÆK

Dette dokument er den opdaterede udgave af den oprindelige FAQ-liste udarbejdet af ETRMA (tidligere BLIC) og afspejler den seneste udvikling på lovgivningsområdet.
Direktiv 2005/69/EF
Forordning (EF) 1907/2006 (REACH-forordningen), bilag XVII punkt 50

1 – HØJAROMATISKE OLIER
S1. Hvad er højaromatiske olier? Hvorfor bruges de i dæk?
Højaromatiske olier er derivater fra den petrokemiske industri. I modsætning til hvad deres navn antyder, har aromatiske olier ikke den funktion at give dækket en behagelig duft. De indgår i fremstillingen af dæk, fordi de er nødvendige for at gøre det lettere at blande gummiet. De er også en vigtig komponent for dækkets tekniske præstationer og især dets vejgrebsegenskaber. De bidrager derfor til og spiller direkte en rolle i dækkets kvalitet og dets trafiksikkerhed.

S2. Hvad er PAH? Hvor kommer det fra?
Tilstedeværelsen af PAH (polycykliske aromatiske kulbrinter) i miljøet skyldes primært menneskelige aktiviteter, men kan også dannes naturligt efter f.eks. skovbrande, vulkanudbrud og anden forbrænding af organisk materiale. PAH’er produceres gennem alle former for forbrænding: affaldsforbrænding, jern- og stålproduktion, grilning i haven, udstødning fra køretøjer, opvarmning af huse, madlavning og tobaksrøg er alle eksempler på forbrænding, som indeholder PAH.
PAH findes også i aromatiske olier produceret ved olieraffinering, f.eks. blødgørende olier, som anvendes ved dækfremstilling. PAH i sig selv er ikke nødvendigt til fremstilling af dæk. De findes i luften, vandet og jorden. Udslippet af PAH fra partikler fra dækslitage er minimalt (2 %) i forhold til det samlede udslip af PAH i luft, vand og jord (ifølge udtalelse fra Europa-Kommissionens Videnskabelige Komité for Toksicitet, Økotoksicitet og Miljø (CSTEE) i november 2003).

S3. Er PAH kræftfremkaldende?
Den Europæiske Union har klassificeret 8 typer PAH som kræftfremkaldende.
Ifølge det direktiv, som regulerer eksponering, er de kun skadelige for menneskers helbred ved kronisk eksponering (uafbrudt eksponering og over meget lang tid).
Test med blandinger af HA-olier bundet (vulkaniseret) i gummiblandinger viser ingen kræftfremkaldende effekter.
Så længe PAH er fysisk bundet i partikler fra dækslitage, er de ikke tilgængelige i miljøet og har ingen kræftfremkaldende virkning.

S4. Bruges PAH i fri form som materiale i dæk?
Nej, PAH bruges ikke i fri form i gummiblandingerne. De procesolier, som købes til dækproduktion, indeholder dog spor af PAH.

S5. Hvad er formålet med at bruge højaromatiske olier?
Man tilsætter HA-olier til gummiblandingen under fremstillingsprocessen på fabrikken. Alternativt kan olien være tilsat for at forbedre fremstillingen af gummi købt direkte fra producenten. Derudover får gummiblandingen i slidbanen bedre vejgreb på våd vej, men også andre egenskaber forbedres, f.eks. levetiden.

S6. I hvilke typer dæk brugte man højaromatiske olier, inden begrænsningen trådte i kraft?
Alle dæktyper.

S7. Der har været rapporter, som siger, at højaromatiske olier i dæk er giftige. Er det sandt?
Visse højaromatiske olier som sådan er klassificeret som kræftfremkaldende, fordi de ved test efter IP-metoden (såkaldt IP346, se Definitioner) viser værdier, der overstiger 3 %. Der findes imidlertid færdige gummiprodukter som f.eks. syntetisk gummi og gummiblandinger i dæk, der fremstilles med HA-olie, som EU ikke klassificerer som kræftfremkaldende materialer.

S8. Hvad bliver PAH’er til, når de spredes i naturen? Udgør de en risiko for miljøet?
I miljøet nedbrydes PAH mere eller mindre hurtigt afhængigt af de specifikke omstændigheder i miljøet. Nedbrydningen forårsages naturligt af kemiske oxidanter, ultraviolet lys og mikroorganismer.
Alle mennesker eksponeres for PAH i vand, luft og mad. PAH fra dækslitage opløses derimod ikke i vand eller andre materialer, som normalt findes i miljøet.
I november 2003 konstaterede Den Videnskabelige Komité for Toksicitet, Økotoksicitet og Miljø (CSTEE), at dækrester kun bidrager marginalt til det samlede PAH-udslip (2 %), og at en reduktion af PAH i dæk i ubetydelig grad vil reducere de samlede koncentrationer i miljøet.
Vi skal også nævne, at håndtering af dæk ikke giver anledning til bekymring for forbrugere, medarbejdere og arbejdere på fabrikker og i dækbutikker.

S9. Hvad er PAH’ers bidrag i emissioner fra dæk i forhold til andre kilder?
PAH fra dækrester udgør kun 2 % af det samlede udslip af PAH i luften, som det fremgår af udtalelsen fra Den Videnskabelige Komité for Toksicitet, Økotoksicitet og Miljø (CSTEE) i november 2003).
Ved hjælp af en direkte kilde til kilde-sammenligning kan vi illustrere proportionerne mere konkret. Ved en typisk måling af udslip i luften udtrykkes PAH-udslip som BaP-koncentration. Benzo[a]pyren (BaP) er en af de otte regulerede PAH’er og detekteres kemisk som en repræsentativ art. Dækslitage bidrager med 0,015 ng/m3 af BaP-koncentrationen i luften. Dette er en værdi, der senest er bestemt af det tyske miljøagentur i Berlin.
Eksempelvis genererer røg fra en cigaret 22 ng BaP. I et mellemstort rum på 15 m2, hvor nogen ryger en cigaret, er eksponeringen for BaP i luften i en koncentration på 0,66 ng/m3. Denne koncentration i luften er 44 gange højere end fra dækslitage.
Dette eksempel illustrerer proportionaliteten. Dækbranchen holder fast i sit forsigtighedsprincip og forpligtede sig derfor til at udskifte de højaromatiske olier inden udgangen af 2009.
ng = nanogram = 1 milliontedel af 1 milligram

S10. Er personale, som håndterer disse olier, beskyttet på arbejdspladsen?
Som et resultat af sikkerhedsforanstaltninger implementeret på arbejdspladser for mere end 20 år siden udgør disse olier ingen risiko for de medarbejdere, der fremstiller og håndterer dæk.

2 – Lovgivningsmæssig situation i Europa

S11. Hvad er den lovgivningsmæssige situation i Europa?
Siden den 1. januar 2010 har det været forbudt at importere, sælge og anvende blødgøringsolier til brug ved fremstilling af dæk, hvis de indeholder:
− mere end 1 mg/kg (0,0001 vægtprocent) PAH eller
− mere end 10 mg/kg (0,001 vægtprocent) tilsammen for alle PAH’er på listen:
o Benzo[a]pyren (BaP) CAS-nr. 50-32-8
o Benzo[e]pyren (BeP) CAS-nr. 192-97-2
o Benzo[a]anthracen (BaA)  CAS-nr. 56-55-3
o Chrysen (CHR) CAS-nr. 218-01-9
o Benzo[b]fluoranthen (BbFA) CAS-nr. 205-99-2
o Benzo[j]fluoranthen (BjFA) CAS-nr. 205-82-3
o Benzo[k]fluoranthen (BkFA) CAS-nr. 207-08-9
o Dibenzo[a, h]anthracen (DBAhA) CAS-nr. 53-70-3
Denne begrænsning gælder dæk, som fremstilles i EU, og dæk, som importeres til EU.
Begrænsningen blev oprindelig vedtaget af Europa-Kommissionen ved direktiv 2005/69/EF og er nu indarbejdet i EU-forordning 1907/2006 (REACH), bilag XVII punkt 50.

S12. Hvilke dækkategorier er omfattet af forbuddet?
Punkt 50 til bilag XVII vedtaget ved Kommissionens forordning 552/2009 begrænser brugen af PAH i dæk til ”køretøjer, der er omfattet af direktiv 2007/46/EF om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil”. I Artikel 2 i direktiv 2007/46 fastsættes anvendelsesområdet:

 • Punkt 1 anfører de køretøjer, som er beregnet til brug på vej.
 • Punkt 3 i artikel 2 angiver følgende køretøjer:
  • køretøjer, der er konstrueret og fremstillet til først og fremmest at blive anvendt på byggepladser, i stenbrud, i havneanlæg eller i lufthavne
  • køretøjer, der er konstrueret og fremstillet til anvendelse af hæren, civilforsvaret, brandvæsenet og ordensmagten og
  • mobile maskiner
 • Punkt 4 i artikel 2 angiver følgende køretøjer:
  • køretøjer udelukkende beregnet til væddeløbskørsel på veje
  • prototyper af køretøjer, der anvendes på vej til udførelse af et bestemt prøvningsprogram under en fabrikants ansvar, forudsat at de er specielt konstrueret og fremstillet til dette formål.

Begrænsningen i punkt 50 omfatter dæk til køretøjer, som angives i artikel 2, punkt 1, 3 og 4 i direktiv 2007/46/EF, som har en konstruktivt bestemt største hastighed på over 25 km/t. Dæk til mobile maskiner med en største hastighed på over 25 km/t er derfor også omfattet af begrænsningen.

S13. Er regummierede dæk berørt af forbuddet?
Ja, den nye slidbane skal fremstilles med ”rene” olier, som opfylder forordningens krav.

S14. Er slanger omfattet af forbuddet?
Nej, slanger påvirkes ikke af markedsføringsrestriktionerne i punkt 50 i bilag XVII til REACH.

S15. Er originalmonterede dæk på nye køretøjer, der fremstilles inden for eller importeres til EU, omfattet af forbuddet?
Ja.

S16. Er referencedæk omfattet af forbuddet?
”Standardreferencedæk” fremstilles og importeres udelukkende med det formål at levere referencepræstationer for andre nyudviklede dæk. De sælges ikke på markedet og skal ikke monteres på køretøjer beregnet til slutbrugere. Disse dæk er derfor ikke omfattet af bestemmelsen om begrænsning i punkt 50 i bilag XVII.

S17.

S18. Findes der testmetoder til korrekt implementering af direktivet?
Ja, der findes testmetoder til test af både olier og det færdige produkt (vulkaniseret gummi).
Olier i overensstemmelse med IP346: Grænseværdien anses for at være overholdt, hvis ekstraktet af polycykliske aromatiske stoffer (PCA) er på under 3 masseprocent som målt efter Institute of Petroleum-standard IP346: 1998 (Determination of polycyclic aromatics in unused lubrication base oils and asphaltene free petroleum fractions – Dimethyl sulphoxide extraction refractive index method), forudsat at overholdelsen af grænseværdierne for BaP og de opregnede PAH’er samt korrelationen mellem de målte værdier og PCA-ekstraktet kontrolleres af fabrikanten eller importøren hver 6. måned eller efter hver større driftsændring, alt efter hvad der kommer først.
Dæk i overensstemmelse med ISO 21461: De vulkaniserede gummiforbindelser må ikke overstige grænsen på 0,35 % Bay protoner som målt og beregnet efter ISO 21461 (Rubber vulcanized — Determination of aromaticity of oil in vulcanized rubber compounds).

S19. Hvad betyder ”dækdele”?
Definitionen af udtrykket ”dækdele” henviser til EU’s lovgivning om typegodkendelse vedrørende dæk2, der definerer visse dele som ”dækdele”, dvs. vulst, karkasse, slidbane og dækside3.

2. Rådets direktiv 92/23/EØF om dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer samt om montering heraf, EF-Tidende nr. L 129 (1992), side 25 (som ændret).
3. Se bilag II (Krav til dæk), afsnit 2 (under Definitioner), punkterne 2.4, 2.7, 2.8 og 2.9.

S20. Hvad synes dæk-/gummiindustrien om denne begrænsning?
De europæiske dækproducenter forpligtede sig frivilligt til at sikre et fælles niveau i juni 2003.
En overgang fra PAH-rige olier til alternative olier (for eksempel olieekspanderede polymerer) var en stor udfordring for industrien, især da det kunne påvirke dækkenes vejgreb og dermed bilens bremselængder og trafiksikkerheden negativt. Dette krævede en betydelig indsats, herunder kemiske ændringer, udvidede laboratorietest og komplette test af dækkenes konformitet samt vigtige ændringer i fremstillingsprocessen for at kunne bevare dækkets præstationer i vådt føre, rullemodstand og støjniveau på trods af den nye lovgivning.

3 – Definitioner

 1. Blødgøringsmiddel, ofte kaldet ”proces- eller blødgøringsolie”, tilsættes til gummiblandinger i produktionsprocessen for dæk sammen med andre materialer, for at gummiet opnår en acceptabel forarbejdningsevne. Den specifikke olie kan også have en indflydelse på visse af slutproduktets egenskaber.
  b. Højaromatiske olier (HA-olier), også kaldet destillerede aromatiske ekstrakter (DAE), er olier med et højt indhold af aromatiske kulstofstrukturer og er klassificeret som kræftfremkaldende. Disse olier indeholder en større mængde polycykliske aromatiske kulbrinter og kan dermed også kaldes PAH-rige olier.
  c. Polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH) er en gruppe på over 100 kemiske stoffer med den polyaromatiske struktur, som ofte findes hele i miljøet og består af både naturlige og industrielle processer. Otte typer PAH er identificeret som kræftfremkaldende og reguleres gennem EU-lovgivning.
  d. Behandlede destillerede aromatiske ekstrakter (T-DAE): mineralolier, ikke er klassificeret som kræftfremkaldende, eftersom de indeholder et DMSO-ekstrakt målt efter IP346, som er lavere end 3 % og dermed har et reduceret PAH-indhold, sædvanligvis en faktor 20-50 lavere en HA-olier.
  e. IP346 er en standardiseret testmetode udviklet af Institute of Petroleum og anvendelig for de forskellige olier, der benyttes i dækindustrien. Metoden består i ekstrahering af tre til syv ringe af polycykliske aromatiske forbindelser med en særlig væske, DMSO (dimethyl-sulfoxid). Det således opnåede ekstrakt gennem IP346 omfatter de otte PAH’er specificeret af EU-lovgivningen, men er ikke begrænset til disse. IP346 er accepteret som en egnet indikator for det kræftfremkaldende potentiale for olier, der anvendes i dækindustrien, og er således globalt accepteret af lovgivere som et redskab til klassificering og mærkning af olier. Olier med et ekstrakt på under 3 % opnået gennem IP346 er ikke klassificeret som kræftfremkaldende.
  f. ISO 21461 er en standardiseret metode til selektiv bestemmelse af polyaromatisk olie i vulkaniserede gummiforbindelser. Metoden bygger på kernemagnetisk resonans (NMR) spektrometri.
Till toppen